วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555
มหัศจรรย์สองฝั่งโขง  ไหว้พระเมืองเวียงจันทน์
วันแรก        กรุงเทพ-หนองคาย      พักเวียงจันทน์ 1 คืน รถไฟ 2 คืน
18.00 น.      พร้อมกันจุดนัดพบ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับบริการเครื่องดื่มบนรถ (มื้อที่ 1) 

วันที่สอง       หนองคาย - ประตูชัย พระธาตุหลวง หอพระแก้ว วัดศรีเมือง วัดศรีษะเกศ ท่อง
                   ราตรีเมืองลาว
06.00 น.       อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้าบนรถไฟ  (มื้อที่ 2)
08.30 น.       ทีมงานเดินทางไปรับคณะทัวร์ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพไทยลาว                          
                   จังหวัดหนองคาย และรวบรวมเอกสารผ่านแดน เพื่อดำเนินการให้ด่านตรวจคนเข้าเมือง             
                   ตรวจสอบ (ทีมงานจะ ดำเนินการให้ทั้งหมดทั้งด่านฯไทยและด่านฯ สปป.ลาว)
09.00 น.      ณ วัดสีเมือง อนุสาวรีเจ้าสีสว่างวงศ์ สุดท้ายผู้ครองอาณาจักรล้านช้าง ก่อนเปลี่ยนการ             
                   ปกครองนมัสการพระธาตุหลวง พระอารามหลวงคู่บ้านคู่เมืองของชาวลาว สัญลักษณ์             
                   ประจำชาติลาวที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนหัวเหน่าของพระพุทธเจ้าที่อัญเชิญมาจาก                 
                   ประเทศอินเดีย อนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ผู้สร้างอาณาจักรล้านช้างบุตร                 
                    เจ้าเมืองเชียงใหม่
12.00         รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารเวียงจันทน์ ซีฟู๊ด ( 1 )                                     
บ่าย              เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงสร้างเพื่อประดิษฐาน                
                   พระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากอาณาจักรล้านนาก่อนที่พระเจ้าตากสินมหาราชทำศึก
                   และอัญเชิญกลับมาประดิษฐานที่กรุงธนบุรี                                                                       
                   เลือกซื้อสินค้านำเข้าจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ เครื่องใช้ไฟฟ้า กระเป๋าแบรนด์เนม ที่              
                   ตลาดจีน เสร็จเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก   
15.00 น.       เช็คอินท์เข้าโรงแรมที่พักผ่อนตามอัธยาศัย ( โรงแรมละอองดาว )
18.00 น.       ร่วมรับประทานอาหารเย็น ในห้องอาหารในโรงแรม ( 2 ) พักพักผ่อนตามอัธยาศัย                  
                    FREE TIME   
วันที่สอง เวียงจันทน์ - หนองคาย
07.00 น.       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก ( 3 )
09.30 น.       แวะชม ประตูชัย ศิลปกรรมการสร้างร่วมสมัย รายนามวีรชนผู้กล้า
10.00 น.       เสร็จแล้วเดินทางไปช็อปปิ้ง ที่ตลาดเช้า เลือกซื้อสินค้า เครื่องเงิน ผ้าไหม
12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคารแม่ของ ( 4 )
13.30 น.       ออกเดินทางกลับสู่ด่านตรวจคนออกเมืองลาว ผ่านพิธีการตรวจคนออกเมืองลาวเสร็จ                
                   แล้วแวะช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี ( ดิวตี้ฟรี )
16.00 น.       เดินทางข้ามสะพานมิตรภาพลาว ไทย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไทย ส่งสถานี                             
                   รถไฟหนองคาย
            (หมายเหตุ  หากมีเวลาเหลือพอ นำท่านช้อปปิ้งตลาดท่าสเด็จ ก่อนนำท่านเดินทางกลับ)
18.00 น.       นำท่านสมาชิกเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจที่มิอาจลืมเลือน